Direktiva e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis

Direktiva e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis

Studim mbi përafrimin e legjislacionit shqiptar me direktivën e vlerësimit të ndikimit në mjedis: cilësia e raporteve, pjesëmarrja e publikut dhe aksesi në drejtësi. Ky studim përbën një vlerësim të mënyrës dhe nivelit të përafrimit të legjislacionit shqiptar për...
“Water conflict”

“Water conflict”

The main objective of this report is to assess the water-related conflict cases linked with hydropower development in the country. The assessment is based on data gathered using the Environmental Justice Organization, Liabilities and Trade (EJOLT) framework assessment...