COP 26, Climate Change and Energy Poverty

COP 26, Climate Change and Energy Poverty

Climate data for Albania shows that from 1998 to 2016 average annual temperature is increase with 0.72oC. Projected trends shot that the average annual temperatures in Albania will continue to increase from 1.3oC to 2.2oC within 2050. Summers in Albania are longer,...

      Projekti “Stanet e Shëngjergjit si destinacione ekoturistike”, i financuar nga GEF/SGP (Global Environment Facility) ka sjellë përmirësim të infrastrukturës dhe kushteve higjeno-sanitare të staneve të vjetër duke i kthyer në mjedise të...