The Regulation Municipality of Roskovec

The Regulation Municipality of Roskovec

The Regulation “On the Organization, Functioning, Tasks and Procedures for the Implementation of Local Competencies in the Administration and Administrative Units of the Municipality of Roskovec” is designed to serve the Municipality as a regulatory...
The Regulation Municipality of Patos

The Regulation Municipality of Patos

The Regulation “On the Organization, Functioning, Tasks and Procedures for the Implementation of Local Competencies in the Administration and Administrative Units of the Municipality of Patos” is designed to serve the Municipality as a regulatory document...
Direktiva e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis

Direktiva e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis

Studim mbi përafrimin e legjislacionit shqiptar me direktivën e vlerësimit të ndikimit në mjedis: cilësia e raporteve, pjesëmarrja e publikut dhe aksesi në drejtësi. Ky studim përbën një vlerësim të mënyrës dhe nivelit të përafrimit të legjislacionit shqiptar për...