Kontribut i WECF mbi Komunitetet e energjisë të drejta për gjinitë dhe shoqërinë shqiptare në panelin e diskutimit në “Javen e Mjedisit 2024” në Shqipëri.

Citizen Engagement in the Energy Transition: Community energy concepts in Central and Eastern Europe

Më 4 qershor, paneli “Angazhimi i qytetarëve në tranzicionin e energjisë: Konceptet e komunitetit të energjisë në Evropën Qendrore dhe Lindore” në takimin Java e Mjedisit 2024, organizuar nga DBU, mblodhi së bashku ekspertë nga Gjermania, Balltiku dhe Ballkani Perëndimor për të diskutuar rolin kritik të komuniteteve të energjisë dhe konceptet e prokonsumatorëve. Diskutimi theksoi përfitimet e komuniteteve të energjisë, si p.sh

  • promovimi i prodhimit të decentralizuar të energjisë
  • rritja e pavarësisë energjetike,
  • reduktimin e varfërisë energjetike dhe ndotjes së ajrit
  • mbështetje e qëllimeve mjedisore dhe sociale
  • Pjesëmarrje aktive dhe forcimi i demokracisë për një qytetari të gjerë
  • krijimi i vlerës rajonale
  • Fleksibilitet, koncepte inteligjente dhe të personalizuara të furnizimit lokal për bashkimin e sektorit
  • edukimi dhe ndërgjegjësimi për proceset demokratike dhe tranzicionin e drejtë energjetik

U trajtuan gjithashtu pengesat legjislative, kostot e larta financiare dhe mungesa e mbështetjes politike.

Në takim u theksua rëndësia e projekteve aktuale të komuniteteve të energjisë të mbështetur nga DBU dhe nevoja për më shumë projekte, bashkëpunime dhe kërkime për të çuar përpara iniciativat qytetare për energjinë në të gjithë Evropën Qendrore dhe Lindore. WECF po zbaton projektin e financuar nga DBU “Komunitetet e energjisë të drejta për gjinitë dhe shoqërinë shqiptare” në partneritet me Milieukontakt Shqipëri.

Projekti i Milieukontakt dhe WECF synon të promovojë energjitë e rinovueshme në Shqipëri dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në tranzicionin e energjisë, duke forcuar në të njëjtën kohë barazinë gjinore. Grupet kryesore të synuara janë gratë sipërmarrëse shqiptare në zonat rurale, anëtarët e familjeve me të ardhura të ulëta dhe të rinjtë. Në seancat trajnuese dhe të shkëmbimit, ata do të njihen dhe kuptojnë potencialin e energjisë për qytetarët, vetë-konsumimin dhe vetë-gjenerimin e energjisë së rinovueshme për veprime individuale dhe ta zbatojnë atë në aktivitetet e tyre.

 

Spread the love