Strategjia jonë mund të përcaktohet në tre koncepte: ndërtimi i kapaciteteve, përfshirja e qytetarëve dhe zgjidhja e problemeve mjedisore. Ne ofrojmë trajnim, stërvitje, mbështetje dhe këshillim për organizatën që punon për qëndrueshmëri. Ne stimulojmë dhe mbështesim përfshirjen dhe fuqizimin e qytetarëve dhe zhvillimin e strategjive pjesëmarrëse dhe marrjen e vendimeve. Dhe së fundi, i lidhim këto aktivitete me zgjidhjet për problemet mjedisore

 

Milieukontakt International is a Dutch independent Organisation, established in 1988 and it is active in Albania since 2000.

Milieukontakt International is an organization of committed professionals with a huge network of individuals, organizations and institutions working for a better environment throughout the world.

Our strategy can be defined in three concepts: building capacities, involving citizens and solving environmental problems. We provide training, coaching, support and advise for organization working for ustainability. We stimulate and support the involvement and empowerment of citizens and evelop rocesses of participative strategy development and decision making. And finally, we connect these ctivities to solutions for environmental problems

green agenda manual
Spread the love