Direktiva e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis

Direktiva e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis

Studim mbi përafrimin e legjislacionit shqiptar me direktivën e vlerësimit të ndikimit në mjedis: cilësia e raporteve, pjesëmarrja e publikut dhe aksesi në drejtësi. Ky studim përbën një vlerësim të mënyrës dhe nivelit të përafrimit të legjislacionit shqiptar për...
Kur bashkitë menaxhojnë mbetjet pa plan menaxhimi

Kur bashkitë menaxhojnë mbetjet pa plan menaxhimi

Rezultatet konkrete janë tregues real, të cilët ndihmojnë shoqërinë civile për të lobuar dhe shtuar punën në mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit, si dhe shërbejnë gjithashtu si nxitës për qeverinë qendrore dhe atë vendore, në mbështetje të politikave e vendimeve për...
Konfliktet Ujore

Konfliktet Ujore

Objektivi parësor është të vlerësojë konfliktet ujore të lidhura me zhvillimin e hidroenergjisë në vend. Ky vlerësim bazohet në të dhënat e grumbulluara sipas modelit të vlerësimit të Organizatave të Drejtësisë Mjedisore, Përgjegjësisë dhe Tregtisë (EJOLT). Objektivi...