Ky dokument i pozicionimit është hartuar nga Grupi i punës për Ujin, me pjesëmarrjen e ekspertëve në terren, anëtarëve të OJQ-ve dhe përfaqësuesve të qeverisë lokale ose institucioneve.

Duke ofruar në të njëjtën kohë të dhëna dhe ekspertizë në secilën fushë përkatëse të Ujit, Mbetjeve, Ajrit dhe pjesëmarrjen e publikut.

Mbështetur nga Ambasada Hollandeze në Tiranë.

 

This position paper is compiled by working group on Water, with the participation of experts of the field, NGO members, and representative so local government or institutions.

This working group was supported and mandated from the Albanian environmental NGOs, during their annual Strategy Meeting, offering at the same time input and expertise in each respective field soft Water, Waste, Air and Public Participation.

The position paper is prepared in the frame of the program: “Strengthening the Albanian Civil Society for an Improved Environment”, financially supported by the Royal Netherlands Embassy in Tirana.


 

BRoshura- water -english
Spread the love