Ajër i pastër, jetë e shëndetshme

Ajër i pastër, jetë e shëndetshme

  Projekti synon krijimin e një rrjeti kombëtar OJF-ve për të adresuar problematikat që lidhen me cilësinë e ajrit, përmes aksesit dhe transparencës në informacion dhe advokimit për forcimin e kuadrit rregullator në sektorin e ajrit. Ndotja e ajrit në vëndin tonë...
Monitorimi i ndotjes akustike në zonat bregdetare

Monitorimi i ndotjes akustike në zonat bregdetare

Organizatat partnere: Milieukontakt Shqipëri, Instituti për Menaxhimin e Mjedisit dhe Territorit, Gjelberimi 2000. Projekti do të zbatohet në Bashkitë Vlorë dhe Himarë. Referuar direktives Europiane mbi zhurmat standarti i lejuar gjatë ditës është 55 DB dhe gjatë...
WatSanPlan

WatSanPlan

Projekti “WatSanPlan” zhvillohet në Rumani, Maqedoninë e Veriut, Shqipëri dhe Serbi ku ka mungesa për sigurinë e ujit dhe menaxhimin e higjienës në zonat rurale; situatë e cila mund të shkaktojë pasoja serioze për mjedisin dhe shëndetin e popullatës. Qëllimi ynë është...
EUCENA – Akademia e Energjisë për Qytetarët e Europës

EUCENA – Akademia e Energjisë për Qytetarët e Europës

  Projekti “Akademia e energjise për qytetarët e Europës” ka për qëllim diversifikimin e levizjes së qytetarëve për energjinë në Europë, duke u fokusuar në krijimin dhe transferimin e njohurive ndërmjet Evropës qëndrore dhe asaj juglindore. Akademia do të ofrojë...