WatSanPlan

WatSanPlan

Projekti “WatSanPlan” zhvillohet në Rumani, Maqedoninë e Veriut, Shqipëri dhe Serbi ku ka mungesa për sigurinë e ujit dhe menaxhimin e higjienës në zonat rurale; situatë e cila mund të shkaktojë pasoja serioze për mjedisin dhe shëndetin e popullatës. Qëllimi ynë është...
EUCENA – Akademia e Energjisë për Qytetarët e Europës

EUCENA – Akademia e Energjisë për Qytetarët e Europës

  Projekti “Akademia e energjise për qytetarët e Europës” ka për qëllim diversifikimin e levizjes së qytetarëve për energjinë në Europë, duke u fokusuar në krijimin dhe transferimin e njohurive ndërmjet Evropës qëndrore dhe asaj juglindore. Akademia do të ofrojë...
Parandalimi dhe reduktimi i mbetjeve plastike në Bashkinë Lezhë

Parandalimi dhe reduktimi i mbetjeve plastike në Bashkinë Lezhë

Mbështetje GIZ dhe Bashkisë Lezhë për zbatimin e aktiviteteve pilot, nëpërmjet komunikimit, pjesëmarrjes dhe ndryshimit të sjelljes së qytetarëve, bizneseve, shkollave dhe aktorëve të tjerë për të parandaluar dhe reduktuar mbetjet plastike në Bashkinë Lezhë”,...
Mushkëri të gjelbra për qytetet tona

Mushkëri të gjelbra për qytetet tona

Arritjet kryesore të projektit Krijimi i nje metodologjie monitorimi alternative të unifikuar dhe gjithëpërfshirëse. Krijimi i një platforme Open-Source WEB & GIS nëpërmjet të cilës do të reportohen dhe publikohen të dhënat e gjeneruara nga monitorimi për 4...