Në këtë studim prezantohet shërbimi i pastrimit në Përmet, merret në shqyrtim realizimi i shërbimit nga Ndërrmarja e Pastrim Gjelbërimit për disa nga zërat, bëhet analiza financiare e shërbimit si dhe jepen treguesit e performancës më vete dhe, krahasimore mes bashkive pilot. Pjesë e studimit është edhe një përmbledhje e performancës së shërbimit, bazuar në anketën e zhvilluar me banorët dhe bizneset që ushtrojnë veprimtarinë në bashkitë përkatëse.

Ky botim u realizua në kuadër të projektit “Monitorimi dhe vlerësimi i shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane në bashkinë Sarandë, Përmet dhe Krujë”.
Botimi u realizua me mbështetjen e LevizAlbania.

 

Spread the love