Milieukontakt Shqipëri po zbaton projektin Zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit në zonën e Mirditës nëpërmjet promovimit të trashëgimisë kulturore”, mbështetur nga UNOPS Shqipëri. Milieukontakt është duke zhvilluar një proçes tenderimi për ofrimin e shërbimit për ekspertizë në Zhvillimin Ekonomik Lokal në zonën e Mirditës.

Për kushtet dhe specifikimet teknike për përgatitjen e ofertës tuaj, lutemi ti referoheni dokumentit bashkëngjitur dhe termave të referencës.

Ftesa për ofertë

Termat e referencës

Nëse kjo ftesë përbën interes për ju, lutem na dërgoni ofertën tuaj!

Spread the love