Ky dokument përcakton parimet e përgjithshme të menaxhimit të riskut dhe është ndërtuar si pjesë e pandarë me Strategjinë e Zhvllimit Vendor për Bashkinë Përmet duke menaxhuar risqet në vendimmarrje, vendosjen dhe arritjen e objektivave dhe përmirësimin e performancës në shërbim të komunitetit.

Dokumenti përcakton standartet që duhen përdorur në procesin e kontrollit të shërbimeve vendore me qëllim që të arrihet një përdorim më eficient i burimeve dhe rezultate sa më optimale në kontrollin e zbatimit të kuadrit ligjor të menaxhimit financiar.

 

 

Spread the love