Mjedis i pastër, shëndet dhe edukim cilësor në shkollat e Paskuqanit

“Mjedis i pastër, shëndet dhe edukim cilësor në shkollat e Paskuqanit”, zbatohet në kuadër të programit ReLOaD2 dhe bashkëfinancohet nga Bashkia Kamëz. Përfituesit në këtë projekt janë Njësia Administrative Paskuqan, shkolla e mesme “Gramoz Palushi” dhe shkolla 9-vjeçare “Jashar Hoxha”. Aktivitetet e projektit do të zhvillohen pranë mjediseve të shkollave, në liqenin e Paskuqanit dhe zonat pranë bregut të lumit të Tiranës. Projekti synon informimin, edukimin dhe angazhimin e nxënësve për rëndësinë e një mjedisi të pastër, që garanton një cilësi të mirë jete dhe brenda standardeve, duke bashkëpunuar me Nj.A Paskuqan dhe bashkinë Kamëz.

Sektori:                        edukim, mjedis, shëndet

Periudha e zbatimit:   1 prill-30 nëntor 2022.

Mbështetur nga:         Programi Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 2 – ReLOaD2, financuar nga Bashkimi Evropian (BE), zbatuar nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).

 

“Clean environment, healthy and qualitative education at Paskuqani’s schools” is implementing at the frame of the program ReLOaD2 and co-financing by Kamza Municipality. Beneficiaries at this project are Administrative Unit of Paskuqan, “Gramoz Palushi” high school, “Jashar Hoxha” elementary school. Project’s activities will be organized at schools’ areas, at Paskuqani’s lake and areas near Tirana’s River shores. The project aims to inform, educate, and engage pupils for importance of a clean environment, which guarantee a good quality of life, collaborating with Administrative Unit of Paskuqan and Kamza Municipality.

Sector: education, environment, health

Period: 1 April-30 November 2022

Supported by: Regional Programme for Local Democracy at Western Balkan 2 – ReLOaD2, financed by European Union (EU), implemented by United Nations Development Program (UNDP)

Skills

Posted on

16/06/2022

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *