Përgatitja e të rinjëve në Shëngjergj si guida natyrore

Përgatitja e të rinjëve në Shëngjergj si guida natyrore

Vjosa Explorer në partneritet me Milieukontakt Shqipëri ka nisur zbatimin e projektit “Të rinjtë në Shëngjergj si guida natyrore”. Projekti zbatohet në kuadër të nismës WWB4YES – Western Balkan Civil Society Organizations for Youth Employment Support, koordinuar...
Planet vendore të Menaxhimit të Mbetjeve Urbane ne Qarkun e Elbasanit

Planet vendore të Menaxhimit të Mbetjeve Urbane ne Qarkun e Elbasanit

Projekti do të kontribuojë në hartimin dhe zbatimin e planeve të menaxhimit të mbetjeve urbane të 5 bashkive të përzgjedhura sipas standardeve kombëtare. Strategjia kryesore është të hartojë plane realiste për administrimin e mbetjeve, bazuar në një vizion të qartë....
Vlerësimi i Riskut në Menaxhimin e Financave të Bashkisë Përmet

Vlerësimi i Riskut në Menaxhimin e Financave të Bashkisë Përmet

Arritjet kryesore të projektit •Rritje e kapaciteteve të stafit të bashkisë në funksionin e menaxhimit të riskut financiar • Përmirësimi i performancës së bashkisë në lidhje me parashikimin dhe adresimin e riskut; • Hartimi i Strategjisë Vlerësimi i Riskut në...