Shkolla ime riciklon

Shkolla ime riciklon

  “Shkolla ime riciklon”, është një projekt i nënkontraktuar nga Bashkia Tiranë, me një fond të Bashkimit European. Projekti është pjesë e projektit “Kryeqytetet që bashkëpunojnë për sfidat e përbashkëta në menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme – Yerevan, Varshavë,...
Ajër i pastër, jetë e shëndetshme

Ajër i pastër, jetë e shëndetshme

  Projekti synon krijimin e një rrjeti kombëtar OJF-ve për të adresuar problematikat që lidhen me cilësinë e ajrit, përmes aksesit dhe transparencës në informacion dhe advokimit për forcimin e kuadrit rregullator në sektorin e ajrit. Ndotja e ajrit në vëndin tonë...
Monitorimi i ndotjes akustike në zonat bregdetare

Monitorimi i ndotjes akustike në zonat bregdetare

Organizatat partnere: Milieukontakt Shqipëri, Instituti për Menaxhimin e Mjedisit dhe Territorit, Gjelberimi 2000. Projekti do të zbatohet në Bashkitë Vlorë dhe Himarë. Referuar direktives Europiane mbi zhurmat standarti i lejuar gjatë ditës është 55 DB dhe gjatë...