Edukimi për natyrën

Edukimi për natyrën: Rrugë drejt një familje më të fortë, e më të bashkuar (E2N)

Arritjet kryesore të projektit

– Krijimi i eko kampit në Bajzë si një “qendër edukative dhe informuese“;një “muzeum të natyrës” funksional edhe gjatë vitit për mësuesit e zonës të zhvillojnë orë jashtëshkollore.
– Rritja e ndërgjegjësimit, njohurive dhe aftësive për të marrë vendime që ndikojnë cilësinë e jetës duke punuar me fëmijët e shkollës, mësuesit, komunitetin dhe aktorët e tjerë kyç në rajon
– Rritja e krenarisë së komunitetit dhe ofrimi i një këndvështrimi pozitiv për të kaluar kohë cilësore së bashku, dhe përforcimi i sjelljeve promjedisore duke formuar qytetarë të përgjegjshëm.

Objektivat e projektit:

– Fuqizimi i kapaciteteve mjedisore dhe të mësuarit kreativ të fëmijëve përmes aktivizimit dhe njohjes me mjedisin natyrorë dhe metodat për ta mbrojtur atë.
– Ndërgjegjësimi i komunitetit duke përfshirë atë në aktivitete mjedisore për të ruajtur dhe për të jetuar në një mjedis më të shëndetshëm

Periudha: Dhjetor 2013 – Dhjetor 2014

 

 

Skills

Posted on

08/02/2019