Informim-komunikimi mbi politikat mjedisore për zhvillim të qëndrueshëm

Arritjet kryesore të projektit

  • Adresimi i problematikave mjedisore në organet vendimmmarrëse
  • Sensibilizimi i qytetarëve për çështjet e mjedisit dhe bërja transparente e programeve të partive politike, në rastet kur janë fokusuar tek mjedisi
  • Përgatitja e studimit “Problematikat mjedisore në 7 qytete të Shqipërisë”
  • Manual “Monitorimi i PBA të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit”

Objektivat e projektit:
• Komuniteti do të informohet dhe nxitet që të kërkojë shpjegime dhe të marrë pjesë në politikëbërje për çështjet e mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm.
• Programet e partive politike duhet të adresojnë zhvillimin e qëndrueshëm dhe t’i japin zgjidhje problemeve mjedisore që ka komuniteti.

Periudha: Maj 2017 – Janar 2018

 

 

Skills

Posted on

08/02/2019