Praktika të kompostimit

Arritjet kryesore të projektit
– Realizimi i një studimi bazë mbi gjendjen e kompostimit në komunën Dajç me anë të proceseve pjesëmarrëse.
– Kapacitete të rritura të administratës dhe fermerëve lokal
– Promovimi dhe inicimi i praktikave të kompostimit
– Fushatë ndërgjegjësimi për komunitetin mbi riciklimin/minimizimin e mbetjeve dhe kompostimin për të siguruar publikun që kompostimi është i sigurt.

Objektivat e projektit:

– Ndërtimi i praktikave të kompostimit tek fermerët
– Përqasja e procesit të kompostimit në planin e menaxhimit të integruar të mbetjeve
– Hartimin e tarifave të diferencuara të mbetjeve

Periudha: 2014

 

 

Skills

Posted on

08/02/2019