Mushkëri të gjelbra për qytetet tona

Mushkëri të gjelbra për qytetet tona

Arritjet kryesore të projektit Krijimi i nje metodologjie monitorimi alternative të unifikuar dhe gjithëpërfshirëse. Krijimi i një platforme Open-Source WEB & GIS nëpërmjet të cilës do të reportohen dhe publikohen të dhënat e gjeneruara nga monitorimi për 4...
Ndikimi nga ndotja e ajrit

Ndikimi nga ndotja e ajrit

Arritjet kryesore të projektit – Rritja e njohurive të fëmijëve përsa i përket ndotjes së ajrit, sidomos përsa i përket ndotjes së shkaktuar nga trafiku në rrugë dhe rëndësia e cilësisë së ajrit të mirë në shëndet dhe mjedis. – Kuptueshmëria e përdorimit...