Ndikimi nga ndotja e ajrit

Arritjet kryesore të projektit
– Rritja e njohurive të fëmijëve përsa i përket ndotjes së ajrit, sidomos përsa i përket ndotjes së shkaktuar nga trafiku në rrugë
dhe rëndësia e cilësisë së ajrit të mirë në shëndet dhe mjedis.
– Kuptueshmëria e përdorimit të një transporti sa më miqësor me mjedisin që të bëhet e mundur reduktimi i ndotjes së ajrit.

Objektivat e projektit:

Rritja e ndërgjegjësimit të nxënsve, mësuesve e prindërve për sa i përket ndotjes së ajrit shkaktuar nga trafiku, gjithashtu një qëllim tjetër
ishte ti ndihmonim ata për një kuptueshmëri sa më të mirë të zhvillimit të qëndrueshëm urban për një Tiranë sa më të pastër.

Periudha: 2012

 

 

Skills

Posted on

07/02/2019