Mushkëri të gjelbra për qytetet tona

Arritjet kryesore të projektit
Krijimi i nje metodologjie monitorimi alternative të unifikuar dhe gjithëpërfshirëse.
Krijimi i një platforme Open-Source WEB & GIS nëpërmjet të cilës do të reportohen dhe publikohen të dhënat e gjeneruara nga monitorimi për 4 Bashkitë e përzgjedhura.
Organizata dhe aktiviste aplikojnë në shkallë të gjerë metodologjinë e monitorimit alternativ duke gjeneruar dhe ngarkuar të dhënat në platformën online

Objektivat e projektit
– Krijimi i një platforme alternative të monitorimit ne mjedis mbi cilësinë e ajrit, nivelin e zhurmave dhe vlerësimin e shërbimeve në ekosistem nga gjelbërimi urban

Periudha: Prill 2018 –Prill 2021

 

 

Skills

, ,

Posted on

20/03/2019