Mushkëri të gjelbra për qytetet tona

Mushkëri të gjelbra për qytetet tona

Arritjet kryesore të projektit Krijimi i nje metodologjie monitorimi alternative të unifikuar dhe gjithëpërfshirëse. Krijimi i një platforme Open-Source WEB & GIS nëpërmjet të cilës do të reportohen dhe publikohen të dhënat e gjeneruara nga monitorimi për 4...