Alternativa mjedisore e Hec-eve të vegjël

Alternativa mjedisore e Hec-eve të vegjël

Arritjet kryesore të projektit Analizë e ndikimit mjedisor, social dhe ekonomik që kanë Hec-et e vegjël. Analizë të kuadrit institucional dhe rregullator ekzistues Analizë e situatës dhe tendencat e zhvillimit të kërkesës për energji.   Objektivat e projektit:...