Alternativa mjedisore e Hec-eve të vegjël

Arritjet kryesore të projektit

  • Analizë e ndikimit mjedisor, social dhe ekonomik që kanë Hec-et e vegjël.
  • Analizë të kuadrit institucional dhe rregullator ekzistues
  • Analizë e situatës dhe tendencat e zhvillimit të kërkesës për energji.

 

Objektivat e projektit:

– Krijimi i mekanizmave bashkëpunimi OSHC-Qeveri për ofrimin e mendimit profesional në lidhje me çështje që shqetësojnë dhe kanë ndikim në jetën e publikut
– Të krijohet një model i pozicionimit të OSHC-ve për adresimin e problematikave me ndikim të fortë në mjedis duke filluar nga HEC-et e vegjël
– Ngritja e problematikës se HEC-eve në nivel kombëtar dhe lobimi me qeverinëpër rishikimi i lejeve egzistuese e kerkesën për vendosjen e nje moratoriumi në ndërtimin e HEC-eve për një periudhe 3 vjecare.

 

Periudha: Shkurt – Tetor 2015

Skills

,

Posted on

08/02/2019