Fuqizimi i oponencës së VNM-ve

Fuqizimi i oponencës së VNM-ve nga Organizata të Shoqërisë Civile. (CO – SEED)

Arritjet kryesore të projektit

Arritja e një bashkëpunimi efektiv midis shoqerise civile dhe AKM për një proces sa më të plote dhe trasparent të VNM së thelluar për minimizimin e pasojave në mjedis të një projekti të propozuar për zhvillim.
Një raport alternativ për VNM të thelluar mbi projektet e zbatuara bazuar në nevojat reale mjedisore në terren dhe nevojat reale të komunitetit të lokal të prekur.
Rrjetëzim të OSHC lokale të afta të përfshihen në procesin e informimit, konsultimit dhe dëgjesave publike te VNM-ve të thelluara duke monitoruar dhe raportuar situten reale të zbatimit të ligjit.
Rekomandime ligjore dhe politike të zhvilluara për të përmirësuar zbatimin e legjislacionit horizontal të VNM-së së thelluar.

Objektivat e projektit
Vendosja e një praktike për Oponencë Teknike Mjedisore në një VNM-të thelluar e cila do ndikojë në vendimmarrjen për projekte në fusha të ndryshme mjedisore si një praktikë e suksesshme të zbatimit të legjislacionit horizontal të informimit dhe përfshirjes së publikut në vendimmarrjen mjedisore.

Periudha: Tetor 2016 – Tetor 2018

 

 

Skills

Posted on

20/03/2019