Menaxhimi i mbetjeve urbane në bashkitë Krujë, Përmet dhe Sarandë.

Monitorimi dhe vlerësimi i shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane në bashkitë Krujë, Përmet, Sarandë.

Arritjet kryesore të projektit

  • Ngritja e kapaciteteve monitoruese të së paku 3 organizatave lokale lidhur me menaxhimin e mbetjeve
  • Raport monitorimi mbi gjendjen e menaxhimit të mbetjeve në të tre bashkitë dhe rekomandime përkatëse
  • Mbi 1000 qytetarë më të informuar dhe të ndërgjegjësuar për mbrojtjen e mjedisit ruajtjen dhe përmirësimin e tij
  • Cilësi më e mirë e shërbimit të pastrimit për 3 bashkitë

Objektivat e projektit
– Përmirësimi i gjendjes aktuale të shërbimit të pastrimit në 3 bashki dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve për mbajtjen pastër të qytetit ku jetojnë.

Periudha: Shkurt 2018 – Janar 2019

 

 

Skills

Posted on

20/03/2019