Informim-Komunikim mbi menaxhimin e mbetjeve urbane

Informim-Komunikim mbi politikat mjedisore për një zhvillim të qëndrueshëm, me fokus të veçantë mbi menaxhimin e mbetjeve urbane

Arritjet kryesore të projektit
– Identifikim dhe adresim të zonave me keq menaxhim të mbetjeve urbane;
– Informim të publikut dhe institucioneve të interesuar mbi vendimet e Këshillit Bashkiak Tiranë;
– Informim dhe ndërgjegjësim të publikut për mirë menaxhimin e mbetjeve urbane;
– Analizë financiare të planit buxhetor 2017-2019 në lidhje me fondet për menaxhimin e integruar të mbetjeve

Objektivat e projektit
– Monitorim/inspektim të procesit të menaxhimit të mbetjeve në zonat problematike. Prezantimi i rezultateve tek institucionet përkatës, përgjegjëse për procesin e menaxhimit të mbetjeve;
– Informim/ndërgjegjësim të komunitetit mbi procesin e gjenerimit/menaxhimit të mbetjeve.

Periudha: 15 mars-15 tetor 2018

 

 

Skills

Posted on

20/03/2019