Diagnoza mbi Menaxhimin e mbetjeve të ngurta urbane në qarkun e Elbasanit.

Arritjet kryesore të projektit

  • Të dhena bazë dhe të përgjithshme
  • Prioritetet për planifikim dhe veprime afatshkurtra

Objektivat e projektit
Për të kryer një diagnozë të situatës aktuale dhe për të zhvilluar një bazë të dhënash që do të ndihmojë për përgatitjen e planeve të reja lokale të menaxhimit të mbetjeve për 6 bashkitë, si dhe modelin / skemën teknike dhe institucionale për aktivitetet e menaxhimit rajonal të mbeturinave bazuar në propozimin në Masterplan.

Periudha: Janar – Shkurt 2019

Buxheti i projektit: 5.500 Euro

 

 

Skills

Posted on

25/03/2019