HELP-CSO – Forcimi i legjislacionit horizontal dhe promovimi i CSO

Ky projekt është mbështetur financiarisht nga REC, në kuadër të projektit ACHIEVE -Shoqëria CivileShqiptarepër njëmjedisevropian.

Kohëzgjatja: 12 Muaj

Shqipërisë i mungon një informacion dhe pjesëmarrje efektive të publikut duke cuar në shoqata mjedisore dhe individeve te dobet. Kjo vihet re sidomos në zhvillimin e projekteve të HEC-eve, që për shkak të mungesës së njohurive ligjore mjedisore, procesi i pjesëmarrjes të publikut ka rezultuar konfliktual në komunitetet e prekura.

Projekti në fjalë do të fuqizojë organizatat mjedisore lokale duke ofruar shërbime ligjore falas, duke inkurajuar aktivitete me pjesëmarrje, transferimin e metodologjisë në monitorimin e gjendjes së mjedisit dhe rritjen e njohurive mbi legjislacionin horizontal për të lobuar dhe advokuar për përafrim me BE.

Partnerët

Milieukontakt Albania

Milieukontakt Shqipëri ka më shumë se 16 vjet eksperiencë në sektorin e shoqërisë civile dhe me autoritetet vendore në çështjet e mjedisit, natyrës dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Tre elemente udhëheqës kanë qenë gjithmonë në fokus të programeve të zbatuara nga Milieukontakt Shqipëri: (i) ngritja e kapaciteteve, (II) pjesëmarrja e publikut dhe (III) problemet mjedisore.

www.milieukontakt.org

Eco Albania

Qendra për Mbrojtjen e Ekosistemeve Natyrore në Shqipëri (EcoAlbania) është një organizatë mjedisore jo-qeveritare. E krijuar si një iniciativë e përbashkët e profesorëve të Departamentit të Biologjisë, Universiteti i Tiranës dhe grupit të punës në Shqipëri të fushatës “Të shpëtojmë zemrën blu të Evropës”, ka si mision përforcimin e  bashkëjetesës miqësore mes njeriut dhe natyrës në Shqipëri. Më shumë në: www.ecoalbania.org.

Lex Ferenda

Qendra Lex Ferenda është një organizatë jofitimprurëse e krijuar në vitin 2011 nga një grup juristësh të rinj me qëllim që të ndërmerrnin nisma që nxisin përmirësimin e shtetit ligjor dhe sundimit të ligjit në Shqipëri. Qendra punon për të mbrojtur vlerat demokratike të një shoqërie të hapur dhe respektimin e të drejtave të njeriut.

https://facebook.com/Lex_Ferenda_492785940925887

 Objektivi i Përgjithshëm i Projektit

Përmirësimi i një rrjeti aktiv të shoqatave mjedisore në Shqipëri për të monitoruar dhe promovuar zbatimin e legjislacionit horizontal.

Objektivat Specifikë të Projektit

  • Krijimi i një rrjeti të fortë dhe të përgjegjshëm të shoqatave mjedisore për të punuar së bashku për legjislacionin horizontal.
  • Rritja e kapaciteteve te shoqatave mjedisore në çështje gjyqësore strategjike, duke i ofruar këshillim ligjor dhe përfshirje të komunitetit.
  • Monitorimin e zbatimin të raportit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis në projektet e përzgjedhura me ndjeshmëri mjedisore.
  • Adresimin e gjetjeve të projektit në politika konkrete dhe propozime ligjore për autoritetet qeveritare dhe institucionet.
Skills

Posted on

20/02/2019