Iniciativa për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm në Bashkinë Përmet

Arritjet kryesore të projektit

• Përmirësimi i cilësisë së informacionit turistik në Bashkinë Përmet për vizitorët dhe turistët vendas dhe të huaj.
• Promovimi i Bashkisë Përmet si një destinancion turistik dhe i ofruesve të vegjël të shërbimeve turistike që aktualisht janë në hije
• Ndërgjegjësimi, edukimi dhe trajnimi i komunitetit në ruajtjen e ambjentit si një element i rëndësishën në zhvillimin turistik të zonës.
• Realizimi i një eventi periodik për të promovuar traditën, produktet tipike dhe gastronominë lokale si elementë të rëndësishëm të identitetit dhe atraktivitetit të zonës.

Objektivat e projektit
Promovimi dhe zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit në Bashkinë Përmet me fokus edukimin dhe ndërgjegjësimin e të rinjve në ruajtjen e mjedisit.

Partnerët: Vjosa Explorer

Buxheti i projektit:  1,795,200 Lekë

 

 

 

Skills

Posted on

20/07/2019