Planet vendore të Menaxhimit të Mbetjeve Urbane në bashkitë e Zonës së Mbetjeve të Elbasanit

Projekti do të kontribuojë në formulimin dhe zbatimin e planit të administrimit të mbeturinave të 5 bashkive të zgjedhura sipas standardeve kombëtare. Strategjia kryesore është të hartojë plane realiste për administrimin e mbetjeve, bazuar në një vizion të qartë dhe përballueshmëri. Planet do të integrojnë një fokus të veçantë në përfshirjen sociale dhe të lehtësojnë integrimin e sektorit privat. Për shembull, ndërsa diskutojmë për promovimin e riciklimit duhet të kemi parasysh ndikimin e aktiviteteve të formalizuara të riciklimit tek mbledhësit informalë të mbeturinave, ose kur diskutojmë për skemat e organizatës së shërbimit, identifikimin e prodhimeve të mëdha dhe mundësitë për të organizuar një skemë individuale vetëm për to.

Arritjet kryesore të projektit:

  • 5 plane të reja LWM (përfshirë masat kalimtare)
  • 5 rregulla dhe rregullore të reja për administrimin e mbetjeve të formuluara

Objektivat e projektit: Përgatitja e planeve lokale për menaxhimin e mbeturinave për 6 komuna.

Kjo mund të detajohet me objektivat e mëposhtëm:

Formulimi i planeve të reja SWM për komunat që nuk kanë kaluar ende një proces të tillë: propozoni një plan veprimi për masa afatmesme afatshkurtër.

Grupi i synuar: Bashkia Elbasan, Bashkia Gramsh, Bashkia Prrenjas, Bashkia Librazhd, Bashkia f Belsh

Periudha: April 2019 – December 2019

Buxheti i projektit : EUR 38 000

Mbështetur/financuar nga: HELVETAS Swiss Intercooperation, Bashki te Forta project

 

 

Skills

Posted on

20/06/2019

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *