Planet vendore të Menaxhimit të Mbetjeve Urbane ne Qarkun e Elbasanit

Projekti do të kontribuojë në hartimin dhe zbatimin e planeve të menaxhimit të mbetjeve urbane të 5 bashkive të përzgjedhura sipas standardeve kombëtare. Strategjia kryesore është të hartojë plane realiste për administrimin e mbetjeve, bazuar në një vizion të qartë. Planet do të integrojnë një fokus të veçantë në përfshirjen sociale dhe të lehtësojnë integrimin e sektorit privat.

Arritjet kryesore të projektit:

  • 5 plane menaxhimi për mbetjet e ngurta urbane
  • 5 rregullore për administrimin e mbetjeve

Objektivat e projektit: Përgatitja e planeve lokale për menaxhimin e mbetjeve urbane për 5 Bashkitë e Qarkut Elbasan.

Grupi i synuar: Bashkia Elbasan, Bashkia Gramsh, Bashkia Prrenjas, Bashkia Librazhd, Bashkia Belsh

Periudha: April 2019 – December 2019

Mbështetur/financuar nga: HELVETAS Swiss Intercooperation, Bashki te Forta project

 

 

Skills

Posted on

20/06/2019