“Mirëmbajtja e shtigjeve në parkun Kombëtar Dajt dhe Divjakë-Karavasta” nance of the unified outdoor hiking trails in Dajti and Divjake-Karavasta NPs”

Projekti “Mirëmbajtja e shtigjeve të unifikuara të ecjes në natyrë në Parkun Kombëtar të Dajtit dhe Divjakë-Karavasta” synon të adresojë dhe lidhë zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit në dy zonat e mbrojtura, duke ndihmuar, për menaxhimin dhe ruajtjen më të mirë të habitateve të tyre, përkatësisht përmirësimin e shtigjeve, për aktivitetet e ecjes dhe kontribuar për një qëndrueshmëri afatgjatë. Përgjatë zbatimit të projektit në qendër të vëmendjes do të jetë ruajtja e biodiversitetit, vlerave natyrore dhe kulturore në të dy zonat.

Sektori: mjedisi, turizmi, biodiversiteti

Periudha e zbatimit: 11.05.2021 – 10.12.2021

Mbështetur nga: United Nations Development Program

Skills

Posted on

19/08/2021