Zhvillimi i organizatave të shoqërisë civile shqiptare

Arritjet kryesore të projektit

Gjashtëmbëdhjetë OJQ mjedisore shqiptare janë trajnuar nga ekipi i këshilluesve për çështjet në lidhje me organizimin dhe menaxhimin dhe mbi tema të veçanta mjedisore
Janë organizuar disa takime rajonale në lidhje me zbatimin e Konventës së Aarhusit
Një buletin elektronik mjedisor u botua dhe dërgua në mbi 250 abonentë në baza ditore. Çdo dy javë, u botua një version i shtypur. Grupet e punës janë themeluar dhe ngarkuar me përgatitjen e përmbajtjes për një takim strategjik kombëtare për OJQ-të mjedisore.

Objektivi i këtij projekti projekti ishte të zhvillonim një lëvizje të fortë dhe demokratike të organizatave të shoqërisë civile në Shqipëri.

Periudha:   1 Janar 2000 – 30 Prill 2002

Skills

Posted on

11/01/2019