Organizatat mjedisore drejt komuniteteve të tyre

Arritjet kryesore të projektit

Ngritja e një grupi trainuesish dhe përgatitja e manualeve

Veprime vendore, fushata dhe programe të edukimit mjedisor

Grupi i punës për edukimin mjedisor dhe krijimi i paketës për EM

Trajnim dhe vizitë studimore për OJF-të mbi EM. Hartimi i politikës kombëtare mbi EM

Gazeta e OJF-ve

Objektivi i projektit
Zhvillimi i një lëvizje të fortë dhe të organizuar të shoqatave mjedisore; i një lëvizjeje të dukshme në shoqëri, të aftë për të ndërgjegjësuar publikun dhe që luan një rol të rëndësishëm në politika dhe vendim-marrje.

Periudha: 1 Maj 2002 deri 30 Prill 2005

 

Skills

Posted on

16/01/2019