Vlerësimi i Riskut në Menaxhimin e Financave të Bashkisë Përmet

Vlerësimi i Riskut në Menaxhimin e Financave të Bashkisë Përmet

Arritjet kryesore të projektit •Rritje e kapaciteteve të stafit të bashkisë në funksionin e menaxhimit të riskut financiar • Përmirësimi i performancës së bashkisë në lidhje me parashikimin dhe adresimin e riskut; • Hartimi i Strategjisë Vlerësimi i Riskut në...
Hartim Plani Menaxhimi i Mbetjeve Urbane, Bashkia Tepelenë

Hartim Plani Menaxhimi i Mbetjeve Urbane, Bashkia Tepelenë

Arritjet kryesore të projektit • Rritje e kapaciteteve të stafit të bashkisë në funksionin e menaxhimit të mbetjeve urbane • Përmirësimi i performancës së bashkisë në lidhje me mbledhjen dhe menaxhimin e mbetjeve; • Politika zhvillimi lokal më të mira që integrojnë...
Plani Operacional për Bashkitë Patos dhe Roskovec

Plani Operacional për Bashkitë Patos dhe Roskovec

Arritjet kryesore të projektit Rritja e kapacitetit të stafit në procesin e transparencës dhe llogaridhënies. Së paku në çdo drejtori u kuptoa rëndësia e transparencës ndaj qytetarëve dhe si të raportohet më mirë çdo produkt në faqen e internetit të bashkisë, si dhe...
Zbatimi i Planit Strategjik të Qendrës së Vizitorëve Radhimë

Zbatimi i Planit Strategjik të Qendrës së Vizitorëve Radhimë

Arritjet kryesore të projektit Ndihma pwr administratën lokale për të zbatuar planin e veprimit që ata kanë për të promovuar qendrën si një MAP e parë dhe për të ndërtuar përvojat më të mira që mund të përsëriten për pjesë të tjera të Shqipërisë.Intensifikimi dhe...