Dëmet e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore në Shqipëri

“Dokument strategjik i pozicionimit të Organizatave të Shoqërisë Civile mbi dëmet e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore në Shqipëri”

Arritjet kryesore të projektit
– Analizë e fatkeqësive natyrore të ndodhura në vitet e fundit; të dhëna statistikore mbi dëmet dhe popullsinë e prekur dhe veprave infrastrukturore të dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore
– Analizë e komuniteteve të prekura, arsyet e prekshmërisë, vlerësimi i njohurive të tyre mbi rrezikun dhe riskun ndaj të cilit ekspozohen.
– Vlerësim i kapaciteteve njerëzore në nivel prefekture dhe bashkish për të përballuar fatkeqësitë natyrore.
– Hartëzim në sistemin GIS i zonave të prekura, dëmeve të shkaktuara dhe popullsisë së prekur.
– Vlerësim i nevojës për ndërhyrje dhe përmirësim të gjendjes. Rekomandime specifike për përmirësim.

Objektivat e projektit
– Vlerësim i gjendjes së fatkeqësive natyrore në Shqipëri për periudhën 2014-2017
– Kristalizimi i pozicionimit dhe angazhimet e OSHC-të që kanë në fokus të punës së tyre çështjet e zhvillimit të qëndrueshëm dhe përballimin e fatkeqësive natyrore.
– Dhënia e alternativave dhe konsensusi i opinioneve nga OSHC-të, duke dhënë njëkohësisht rekomandime mbi mundësitë dhe masat që duhen marrë në të ardhmen.

Periudha: Prill – Tetor 2018

 

 

Skills

Posted on

20/03/2019