Edukimi per të gjithë

Arritjet kryesore të projektit

  • Një shkollë me standarde dhe mjedise mësimore kontemporane. Përmirësim i infrastrukturës sportive, ndriçim eficent ne shkollë, kushte laboratorike të reja për zhvillimin normal të orëve eksperimentale.
  • Nxënës aktiv, krijues dhe më të përqëndruar në orët e mësimit
  • Garantimi i cilësisë së lartë të shëndetit të nxënësve
  • Kordinim më i mirë ndërmjet prindërve dhe mësuesve për arritjen e objektivave të vitit akademik

Objektivat e projektit
Të krijohen kushte për zhvillimin e një procesi më të mirë arsimor, bashkëkohor dhe nxitjen e shkëmbimit dhe shpërndarjes së praktikave më të mira në mësimet praktike.

Periudha: Dhjetor 2017 – Qershor 2018

 

 

Skills

Posted on

20/03/2019