Fuqizimi i shoqërisë civile të Shqipërisë për një mjedis më të mirë

Arritjet kryesore të projektit

– Përmirësimi dhe forcimi i politikave kombëtare në fushën e mbetjeve, ujit dhe cilësisë së ajrit.
– Forcimi i përfshirjes së komunitetit në cështjet e mbetjeve, ujit dhe cilësisë së ajrit.
– Forcimi i Kapaciteteve të OJF-ve

Objektivat e projektit:

Përmes aktiviteteve të ndryshme të adresuara në nivelin lokal dhe kombëtar duke stimuluar bashkëpunimin
përmes palëve të interesuara nga shoqëria civile shqiptare, për arritjen e rezultateve në çështje si mbetjet, uji dhe ajri.

Periudha: 2007 – 2010

 

 

Skills

Posted on

07/02/2019