Së bashku për një të ardhme të qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor

Arritjet kryesore të projektit

– Zhvillimi i një metodologjie rajonale: Një përmbledhje e të gjitha eksperiencave duke krijuar një manual të përbashkët për Ballkanin Perëndimor.

– Workshop për trajnerët mbi Edukimin Mjedisor; Trajnerët lokal të zgjedhur do të jenë pjesë workshope mbi trajnim e Trajnerë mbi Edukimin Mjedisor.

– Platforma Kombëtare e Axhendës së Gjelbër: Ne planifikojmë të krijojmë një platformë kombëtare ku përfaqësues nga të 3 komunat, OJQ dhe trajnerë mund të ndajnë si eksperiencat dhe idetë për të promovuar me tej rezultatet dhe metodat brenda vendit.

Objektivat e projektit:

– Zhvillimi i Axhendës së Gjelbër dhe zbatimi
– Promovimi i metodës dhe rezultateve të Axhendës së Gjelbër
– Bashkëpunimi Rajonal dhe Europian

Periudha: Shkurt 2007 – Dhjetor 2010

 

Skills

Posted on

06/02/2019