Së bashku për komuna të gjelbra në të gjithë vendin

Arritjet kryesore të projektit
– Një platformë kombëtare e përbërë nga 8 persona do të shërbejë si një bërthamë për promovimin e Axhendës së Gjelbër
si një proces i suksesshëm për të realizuar zhvillimin e qëndrueshëm në nivel kombëtar

– Platforma e Axhendë së Gjelbër ka punuar për të përgatitur një manual kombëtar mbi procesin:
Hapat e ndërmarrë, eksperiencat, sukseset dhe problematikat e hasura.

– Organizatat lokale në bashkëpunim me autoritetet lokale kanw organizuar ditë të hapura në secilën komunë, duke ftuar 3 komuna fqinje rreth
secilës komunë aktuale të bëjnë një vizitë që të shohin e të bëhen edhe vetë pjesë e procesit.

Objektivat e projektit:
– Të koordinoj aktivitetet e përbashkëta në nivel lokal për të promovuar mirëqeverisjen dhe pastrimin e mjedisit;
– Të ndaj eksperiencat, idetë dhe informacionin nëpërmjet platformës kombëtare, me aktorët e përfshirë në projektin e Axhendës së Gjelbër në Shqipëri, si dhe mbledhjen e informacionit në një hapësirë fizike ose elektronike;
– Të ndërtoj një platformë kombëtare të qëndrueshme të cilat mund të mbështesi ose të nisi iniciativa të reja të Axhendës së Gjelbër;
– Të promovojë manualin e unifikuar që mund të sigurojë mbështetjen metodologjike iniciativave te reja në Shqipëri.

Periudha: Korrik-Dhjetor 2010

Skills

Posted on

07/02/2019