Hartim Plani Menaxhimi i Mbetjeve Urbane, Bashkia Tepelenë

Arritjet kryesore të projektit

• Rritje e kapaciteteve të stafit të bashkisë në funksionin e menaxhimit të mbetjeve urbane
• Përmirësimi i performancës së bashkisë në lidhje me mbledhjen dhe menaxhimin e mbetjeve;
• Politika zhvillimi lokal më të mira që integrojnë zhvillimin e territorit (zonat urbane dhe rurale të bashkisë);

Objektivat e projektit:
Mbështetje teknike pë rritjen e aftësive dhe njohurive të stafit të Bashkisë Tepelenë për të zbatuar sa më mire një nga funksionet e saj duke ofruar shërbim të lartë e cilësor për qytetarët.
Periudha: prill – qershor 2019

Buxheti i projektit: 5400 usd

 

 

Skills

Posted on

18/06/2019