Vlerësimi i Riskut në Menaxhimin e Financave të Bashkisë Përmet

Arritjet kryesore të projektit

•Rritje e kapaciteteve të stafit të bashkisë në funksionin e menaxhimit të riskut financiar
• Përmirësimi i performancës së bashkisë në lidhje me parashikimin dhe adresimin e riskut;
• Hartimi i Strategjisë Vlerësimi i Riskut në Menaxhimin e Financave të Bashkisë Përmet.

Objektivat e projektit
Mbështetje teknike pë rritjen e aftësive dhe njohurive të stafit të Bashkisë Tepelenë menaxhimin financiar për të përmirësuar performancën e saj dhe duke iu shërbyer me integritet qytetarëve.

Periudha: Maj Qershor 2019

Buxheti i projektit: 1000 USD

 

 

Skills

Posted on

18/06/2019