Për mbështetjen e mëtejshme të Lëvizjes mjedisore shqiptare

Arritjet kryesore të projektit

Milieukontakti zgjeroi grupin e saj të trajnerëve të cilët mund të ofrojnë asistencë OJQ-ve në rajon

Milieukontakti ndihmoi në ngritjen e strukturave mbështetëse për OJQ-të, si një gazetë mjedisore (Ekolëvizja), fushata të përbashkëta midis OJQ-ve

Milieukontakti është pranuar nga OJQ-të që të luajë rolin e lehtësuesit midis OJQ-ve (p.sh. ndërtimi i grupeve të punës, organizim i tryezave te rrumbullakëta, dhe Takimet Vjetore Strategjike).

Objektivat e projektit
– Shërbime të qëndrueshme dhe mirë-funksionale të OJQ-ve partnere
– Shërbimin e ndihmës ligjore, organizimi i takimeve kombëtare strategjike, shërbime informimi (mundësisht një telefon të gjelbër) dhe një shërbim për të stimuluar dhe organizuar aktivitete të përbashkëta dhe advokim

Periudha: 1 Maj 2005 – 31 Mars 2007

 

 

Skills

Posted on

17/01/2019