Parandalimi dhe reduktimi i mbetjeve plastike në Bashkinë Lezhë

Mbështetje GIZ dhe Bashkisë Lezhë për zbatimin e aktiviteteve pilot, nëpërmjet komunikimit, pjesëmarrjes dhe ndryshimit të sjelljes së qytetarëve, bizneseve, shkollave dhe aktorëve të tjerë për të parandaluar dhe reduktuar mbetjet plastike në Bashkinë Lezhë”, mbështetur nga GIZ Shqipëri dhe në bashkëpunim me Bashkinë Lezhë.

Objektivi kryesor i ndërhyrjes së Milieukontakt është zbatimi i projekteve pilot të identifikuara, komunikimi dhe sigurimi i angazhimit të qytetarëve, bizneseve, shkollave dhe aktorëve të tjerë përkatës për parandalimin dhe reduktimin e mbetjeve plastike në Bashkinë Lezhë.

Grupi i synuar: Qytetarët e Bashkisë Lezhë

Periudha:  Korrik 2020 – Dhjetor  2021

Mbështetur/financuar nga: GIZ Albania

Skills

Posted on

06/10/2020