Turizëm i qendrueshëm dhe promovimi i produkteve agro-ushqimore në zonën e Anës së Malit

Arritjet kryesore të projektit

• Etiketimi i unifikuar i prodhimeve bujqësore të zones.
• Organizimi i panaireve agro-ushqimore, promovim i prodhimeve vendase, duke ndihmuar fermerët të komercializojnë prodhimet e tyre edhe në të ardhmen.
• Përshtatja e katër shtëpive në zonë si guest house, duke mos tjetërsuar pejzazhin në terësi dhe origjinalitetin e shtëpive në veçanti.
• Përmirësimi i shtëpive lokale dhe përshtatja e tyre si guest house do të përmirësojë nivelin socio-ekonomik te banorëve në zonë.

Partnerët
Shoqata Green Center Albania (GCA), Bashkia Shkodër, Njësia Adminsitrative Ana e Malit

Objektivi i projektit :Ruajtja e vlerave ekologjike, kulturore në zonë dhe zhvillimi i kushteve të jetesës së banorëve, bazuar në përdorimin e
qendrueshëm të shërbimeve të turizmit lokal dhe atij ndërkufitar.

Grupi i synuar: Fermerët e zonës

Periudha: 2 Dhjetor 2019 – 31 Maj 2020

Buxheti i projektit: 19.290,00 Euro

Mbështetur/financuar nga: PAP/RAC

Skills

Posted on

10/01/2020