Plani i menaxhimit të mbetjeve në Bashkinë Shijak

Arritjet kryesore të projektit

– Hartimi i planit vendor për menaxhimin e mbetjeve

– Ngritja e kapaciteteve të stafit të bashkisë dhe këshillit

– Ndërgjegjësimi i komunitetit

– Identifikimi i hot-spoteve dhe aksione pastrimi

– Investim për blerjen e 340 kontenierëve

Objektivat e projektit:
• Hartimi i planit vendor për menaxhimin e mbetjeve duke u bazuar në kushtet aktuale të bashkisë
• Zbatim të Strategjisë Kombëtare dhe objektivave të Planit Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve

Periudha: 2016 – 2017

 

 

Skills

Posted on

11/02/2019