Shkolla që dua

Arritjet kryesore të projektit

– Një shkollë me standarde dhe mjedise mësimore kontemporane. Përmirësim i infrastrukturës sportive, ndriçim eficent ne shkollë, kushte higjeno-sanitare të reabilituara.

– Nxënës aktiv, krijues dhe më të përqëndruar në orët e mësimit

– Garantimi i cilësisë së lartë të shëndetit të nxënësve

– Kordinim më i mirë ndërmjet prindërve dhe mësuesve për arritjen e objektivave të vitit akademik

Objektivat e projektit
Krijimi i kushteve për zhvillimin e një procesi më të mirë arsimor bashkëkohor dhe nxitjen e shkëmbimit dhe shpërndarjes së praktikave më të mira me theks në mësimin praktik.

Periudha: Tetor 2016 – Mars 2017

 

 

Skills

Posted on

11/02/2019