Planifikimi dhe buxhetimi i përgjithshëm gjinor i shërbimeve sociale në nivel lokal

Arritjet kryesore të projektit
Analizë e detajuar e shërbimeve sociale sipas gjinisë në bashkitë e Përmet e Këlcyrë
Ngirtja e kapacitetve te stafeve vendore mbi buxhetimin e pergjigjshëm me pjesëmarrje
Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve mbi shërbimet sociale sa me të përgjegjshme ndaj gjinisë, duke ju ofruar mjete dhe teknika për lobimin dhe advokimin e politikave të tilla.

Objektivat e projektit:
• Identifikimi dhe analiza e shërbimeve sociale kyçe dhe politikave të buxheteverespektive, parë nga perspektiva gjinore
• Sigurimi i rekomandimeve konkrete për përmirësim të politikave dhe buxhetim gjinor.

Periudha: Dhjetor 2014 – Mars 2016

 

 

Skills

Posted on

08/02/2019