Promovimi i zbatimit të Konventës së Aarhusit në rajonin e Evropës Lindore

Arritjet kryesore të projektit

– Palët e interesuara të informuara më shumë mbi legjislacionin aktual të mbetjeve;
– Palët e interesuara te informuara mbi detyrimet e tyre dhe detyrat që rrjedhin nga legjislacioni mbi mbetjet;
– Problemet mbi menaxhimin e mbetjeve të listuara dhe të rëna dakord nga të gjitha palët;
– Diskutime të gjallëruara të palëve të interesuara të cilat kanë rezultuar në zgjidhje të përbashkëta;
– Praktikat më të mira të ndara me dhe nga NJQV-të për menaxhimin e mbetjeve.

Objektivat e projektit:
– të promovojë mekanizmat gjithëpërfshirës dhe partneritetit ndërmjet autoriteteve publike qendrore dhe vendore, organizatave të shoqërisë civile dhe bizneseve për t’iu adresuar problemet mjedisore dhe sfidat e sigurisë në nivel kombëtar dhe rajonal duke mbështetur zbatimin e Konventës së Aarhusit dhe protokollin e tij të shkarkimeve (PRTR).

Periudha: 2011-2012

 

 

Skills

Posted on

07/02/2019