Qeverisja dhe anti-korrupsioni fondi i mirëbesimit

Arritjet kryesore të projektit
– Ndërgjegjësimi për përmirësimin e marrëveshjes dhe menaxhimit të përbashkët të Liqenit të Shkodrës.
– Rritja e promovimit për përdorim të qëndrueshëm të Liqenit të Shkodrës.

Objektivat e projektit:
– Ndërtimi i Kapaciteteve për përmirësimin e marrëveshjes dhe menaxhimin e përbashkët të liqenit i cili synon të krijojë dhe vëj në funksionim të plotë
Komisionin e Liqenit të Shkodrës, Sekretariatin e saj dhe grupet dypalëshe të punës.
– Promovimi i përdorimit të qëndrueshëm të liqenit i cili do të promovojë zbatimin e qasjeve të qëndrueshme të zhvillimit ekonomik të liqenit
(dhe burimeve të tij natyrore), duke u përqëndruar në turizmin dhe peshkimin.
– Të tërheqë investime për të stimuluar aktivitete për reduktimin e mbetjeve, si rrjedhojë më pak ndotje në liqen.

Periudha: Prill 2011 – Tetor 2012

 

 

Skills

Posted on

07/02/2019