Rregullore e Menaxhimit të Mbetjeve për Komunën Qendër

Arritjet kryesore të projektit
– Përgatitja e një procesi gjithëpërfshirës për menaxhimin e mbeturinave në Komunën Qendër;
– Rregullore e Menaxhimit të Mbetjeve për Komunën Qendër;
– Një plan monitorues për menaxhimin e mbeturinave.

Objektivat e projektit:
– të ofrohet ndihmë teknike në një vend pilot në zonën e Vlorës.
– Ndihma do të konsistojë në sigurimin e mbështetjes për të përgatitur një rregullore të menaxhimit të mbeturinave dhe një plan monitorues për Komunën Qendër në rajonin e Vlorës.

Periudha: Tetor – Dhjetor 2012

 

 

Skills

Posted on

07/02/2019